Hostel Committee – Girls

Girls Hostel Committee

M. Bellavi (L.R.)                 7702321859

J. Niharika                          6304952269

G Sahithi                            9121636554

V. Vyshnavi                        6303797362

B. Aishwarya                     630354360

B. V Jyothika                      6309088268

Mess Committee

G. Thapaswi                        9381958934

N. Anusho                           9493620022

K. Nanditha                         8790592295

Security

Amritha                              7569384561

Rajitha                                6304335065

Latha                                   7981995738

Nirmala                               8374667271

X